ECF Game 3

Toronto +6 (2u) under 199.5 (3u)

No writeup